slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

IZBORI 2021 - Znam koga biram: SDP i GRAĐANI "Svim srcem za Cetinje!

on . Posted in Znam koga biram

SDP odgovori
Aktivna zona
je u cilju promocije i afirmacije lokalne demokratije pokrenula program ,,Znam koga biram''. Ovaj program je pokrenut tokom lokalnih izbora 2017. godine, kada smo na javnim diskusijama okupili veliki broj građana/ki Cetinja, a sa kandidatima/kinjama za odbornike/ce u lokalnom parlamentu razgovarali o tri ključne teme: infrastrukturni razvoj grada, zapošljavanje i turistički potencijali grada.
 
U uslovima pandemije virusa korona, naši planovi su morali da se usklade sa važećim mjerama za suzbijanje virusa, te ovogodišnji program ,,Znam koga biram 2.0'' organizujemo u online formatu. Naime, Aktivna zona je odlučila da svim partijama/izbornim listama koje učestvuju na ovogodišnjim lokalnim izborima uputi po sedam pitanja. Fokus ovih pitanja su mladi ljudi (od 15 do 30 godina), njihov položaj i budućnost u gradu, a odnose se na sljedeće oblasti: zapošljavanje, stambena i socijalna politika, obrazovanje, razvoj infrastrukture, kultura, zastupljenost na izbornim listama i načini njihovog uključivanja u procese donošenja odluka.

U nastavku predstavljamo odgovore izborne liste SDP i GRAĐANI "Svim srcem za Cetinje!:
 
1. Veliki broj istraživanja pokazuju da je najveći problem mladih visoka stopa nezaposlenosti. U slučaju da budete dio nove gradske uprave, koje su to konkretne mjere koje ćete preduzeti u cilju olakšavanja pristupa tržištu rada, odnosno uspostavljanja mehanizama lokalne uprave za razvoj preduzetništva i drugih programa za podršku zapošljavanja mladih (sa posebnim akcentom na mlade OSI i žene)?
 
- Svjesni činjenice da je visoka stopa nezaposlenosti gorući problem u našem gradu, otvorićemo nova, održiva radna mjesta razvijajući paket stimulativnih mjera namijenjen domaćim i inostranim investitorima, stvarajući tako ambijent povoljan za investicije. Formiraćemo Investiciono-garantni fond koji će svake godine podržati značajan broj start-up biznjs ideja i postojećih preduzeća i biti finansiran od sredstava Prijestonice i međunarodnih donatora.
 
- Poseban akcenat će biti stavljen na žensko preduzetništvo, zapošljavanje samohranih majki, majki sa troje ili više đece koje su ostale bez nadoknade, osoba sa invaliditetom i korisnika socijalne pomoći. Uredićemo i komunalno opremiti biznis zone Gornji Obod i Zagrablje sa najpovoljnijim uslovima za ulaganje. Oslobodićemo plaćanja opštinskih taksi i komunalija sve preduzetnike koji budu ulagali u nova radna mjesta uz uslov da u dogovorenom periodu stave fabriku ili pogon u funkciju i zaposle dogovoreni broj radnika.
 
- Motivisaćemo mlade ljude na otpočinjanje vlastitog biznisa (obuka u pisanju poslovnih planova, nagrađivanje najkvalitetnijih planova inicijalnim sredstvima za osnivanje i početak rada, promovisanje kroz lokalne medije, pomoć pri registraciji firmi, refundacija troškova osnivanja firmi, plaćanje zakupa poslovnog prostora...); Investiciono-garantni fond će garantovati kod Investiciono-razvojnog fonda i drugih finanskijskih institucija za kvalitetne biznis ideje naših sugrađana. Na taj način ćemo prevazići problem obezbjeđivanja hipoteka i garancija, što je najčešća prepreka za podršku biznis idejama naših sugrađana. Realizovaćemo konkretne mjere i sistem podrške lokalnom biznisu i novim investitorima koji će 24 sata biti na usluzi svima koji su zainteresovani za ulaganje u Cetinje.
 
2. Da li vaša partija/izborna lista ima odgovor na pitanje koje se odnosi na stambenu i socijalnu politiku buduće lokalne uprave? Naime, kako biste predložili da se riješi problem stambene zavisnosti mladih, sa akcentom na mlade bračne parove i njihovu djecu?
 
- Mi ćemo pokrenuti projekat ,,Cetinje je moj dom" koji će pomoći Cetinjankama i Cetinjanima da riješe svoje stambeno pitanje po povoljnijim uslovima. Prioritet će imati bračni parovi do 35 godina, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva, samohrani roditelji i mladi koji su bili đeca bez roditeljskog staranja. Takođe, mladim bračnim parovima ćemo pomoći i obezbjeđivanjem jednokratne nadoknade za svako novorođeno dijete u iznosu od 800€. Subvencioniraćemo troškove boravka đece u predškolskim ustanovama do nivoa od 50% za drugo dijete i besplatnog boravka za treće dijete.
 
3. Po vašem mišljenju, koju vrstu mjera može preduzeti lokalna uprava kako bi doprinijela razvoju kvalitetnih uslova za obrazovanje, sistema informisanja i karijernog savjetovanja mladih, te prevenciji i smanjenju napuštanja škole i mobilnosti mladih u obrazovanju?
 
- Mišljenja smo da naša đeca zaslužuju da uče na isti način kao i njihovi vršnjaci u EU, pa bismo omogućili da svaka djevojčica i svaki dječak kada pođu u prvi razred dobiju laptop. Cilj nam je da podržimo obrazovne ustanove u nabavci dodatnih nastavnih pomagala i tehničke opreme. Smatramo da bi kreiranjem Parka maturanata dovelo do revitalizacije parkova i omogućilo njihovo povezivanje sa ostalim parkovima u zemlji kroz organizovanje različitih aktivnosti u njima tokom cijele godine. Formiraćemo i Centar za interdisciplinarno učenje i vještine sa akcentom na obrazovanje o životnoj sredini. Svoj đeci iz socijalno ugroženih porodica tokom cijelog osnovnog obrazovanja osiguraćemo školski pribor i odlaske na školske izlete i ekskurzije. Podržavaćemo organizovanje ljetnih škola za đake iz cijele Crne Gore koje bi se održavale na Cetinju, a koje bi imale za cilj da mladi osim konkretnih znanja stiču svijet i o kulturno-istorijskom blagu Crne Gore razvijajući osjećaj ponosa i pripadnosti svojoj državi. Osnovacemo Gradski omladinski centar koji ce biti mjesto okupljanja, razonode i edukacije mladih. Bićemo posvećeni našim najmlađim sugrađankama i sugrađanima, pa ćemo otvoriti Gradsku igračkoteku za najmlađe koja će biti besplatna i dostupna svima.
 
4. Koji infrastrukturni razvojni projekti bi bili prioritet nove gradske vlasti, a u odnosu na potrebe mladih (igrališta, parkovi, biciklističke i pješačke staze, objekti za sport i rekreaciju i sl.)?
 
- Naši prioriteti će biti izgradnja nove sportske dvorane koja će ispunjavati uslove za organizaciju međunarodnih utakmica, kao i nove atletske staze. Izgradnjom Kuće sporta, čiji bi sastavni dio bio i Muzej sporta obezbijedili bismo odgovarajuće smještajne kapacitete za potrebe cetinjskih klubova, ali i pripreme sportskih ekipa sa strane. Saniraćemo školska dvorišta, fiskulturne sale i opremiti školske sportske kabinete. Kontinuiranim ulaganjem u sport snažno ćemo podržati cetinjske sportske klubove i vratiti im status i ulogu koju zaslužuju. Takođe, u planu su je izrada projekata pješačkih i biciklističkih staza kako bi naš grad imao sadržaje za rekreativce.
 
5. Raznovrsni kulturni sadržaji u gradu su ključni za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih. U slučaju da budete dio nove gradske uprave, koje konkretne mjere biste preduzeli u cilju podrške mladim kreatorima kulture i medijskih sadržaja, odnosno unapređenju uslova za razvoj kulturne djelatnosti u gradu (centar za kulturu, bioskop, javni prostori i sl.)?
 
- Najprije ćemo podržati nacionalne i lokalne kulturne, umjetničke i identitetske institucije i nevladine organizacije, razvijajući programe koji će imati za cilj jačanje svijesti o nacionalnim i kulturnim osobenostima Crnogoraca i drugih naroda koji žive u Crnoj Gori. Otvorićemo Centar za kulturu Cetinje i kreiraćemo jedinstvenu kulturnu politiku za saradnju sa državnim institucijama kulture koja će Cetinje vratiti na mapu kulturnih dešavanja regiona. Podržavanjem kulturnih manifestacija stvorićemo uslove da Cetinje tokom cijele godine bude grad kulturnih dešavanja i festivala.
 
6. Koliko se mladih ljudi (od 18 do 30) nalazi na vašoj izbornoj listi i na koji način ste ih uključili u proces donošenja odluka unutar partije/izborne liste (učešće u osmišljavanju programa partije/izborne liste, izborne kampanje, predstavljanju programa i sl.)?
 
- Na našoj izbornoj listi se nalazi troje mladih ljudi do 30 godina od kojih je jedna osoba četvrta na lista, sigurni smo da će biti odbornica u novom sazivu Skupštine Prijestonice Cetinje. Naši mladi kandidati su članovi Opštinskog Odbora, a jednim dijelom i predsjedništva, kao i Glavnog odbora SDP-a na državnom nivou, te izbornog štaba, tako da u punom kapacitetu učestvuju u procesu donošenju odluka i kreiranju izborne kampanje.
 
7. Na koji način biste povećali procenat aktivnih mladih ljudi, odnosno broj mladih koji aktivno doprinose procesima donošenja odluka na lokalnom nivou (učešće na javnim raspravama, učešće u radu mjesnih zajednica, podrška radu omladinskih klubova i sl.)?
 
- Naša lista ima veliko povjerenje u mlade i kao ključni akter buduće gradske uprave mladi će pokriti značajne pozicije i biti jedan od nosilaca u procesu donošenja odluka od značaja za budućnost prijestonice. Cijenimo da je takav pristup značajan za motivisanje mladih ljudi i podizanje njihovog interesovanja za učešće u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Takođe, kroz rad sa mjesnim zajednicama ćemo akcenat staviti na uključivanje mladih ljudi i razvijanje omladinskih inicijativa od značaja za svaku od mjesnih zajednica. Kroz naše programske politike koje podrazumijevaju formiranje i suštinsko funkcionisanje Gradskog omladinskog centra i Gradske igračkoteke posebno ćemo podržati đecu i mlade i posvetiti im mnogo više značaja nego što je to do sad bio slučaj.
 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.