slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

IZBORI 2021 - Znam koga biram: Demokrate Crne Gore ,,Crnogorsko, a svjetsko! Cetinje!

on . Posted in Znam koga biram

Demokrate CG odgovori1
Aktivna zona
je u cilju promocije i afirmacije lokalne demokratije pokrenula program ,,Znam koga biram''. Ovaj program je pokrenut tokom lokalnih izbora 2017. godine, kada smo na javnim diskusijama okupili veliki broj građana/ki Cetinja, a sa kandidatima/kinjama za odbornike/ce u lokalnom parlamentu razgovarali o tri ključne teme: infrastrukturni razvoj grada, zapošljavanje i turistički potencijali grada.
 
U uslovima pandemije virusa korona, naši planovi su morali da se usklade sa važećim mjerama za suzbijanje virusa, te ovogodišnji program ,,Znam koga biram 2.0'' organizujemo u online formatu. Naime, Aktivna zona je odlučila da svim partijama/izbornim listama koje učestvuju na ovogodišnjim lokalnim izborima uputi po sedam pitanja. Fokus ovih pitanja su mladi ljudi (od 15 do 30 godina), njihov položaj i budućnost u gradu, a odnose se na sljedeće oblasti: zapošljavanje, stambena i socijalna politika, obrazovanje, razvoj infrastrukture, kultura, zastupljenost na izbornim listama i načini njihovog uključivanja u procese donošenja odluka.
 
U nastavku predstavljamo odgovore izborne liste Demokratske Crne Gore: ,,Crnogorsko, a svjetsko! Cetinje!:
 
1. Veliki broj istraživanja pokazuju da je najveći problem mladih visoka stopa nezaposlenosti. U slučaju da budete dio nove gradske uprave, koje su to konkretne mjere koje ćete preduzeti u cilju olakšavanja pristupa tržištu rada, odnosno uspostavljanja mehanizama lokalne uprave za razvoj preduzetništva i drugih programa za podršku zapošljavanja mladih (sa posebnim akcentom na mlade OSI i žene)?
 
- Problem ogromne stope nezaposlenosti je jedan od najvećih problema Prijestonice generalno, koji ćemo rješavati u odnosu na sve kategorije stanovništva, svakako uz posebnu afirmaciju angažovanja mladih ljudi i stvaranje povoljnog ambijenta za njihov ostanak u svom gradu.

- Stvorićemo uslove za otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje Cetinjanki i Cetinjana kroz ozbiljne poduhvate, sprovođenje konkretnih aktivnosti i svih neophodnih radnji iz nadležnosti Prijestonice ODMAH!

Konkretno:
- raščišćavanje, parcelisanje i kompletno komunalno opremanje zone na prostoru bivšeg "Oboda";
- kompletno infrastrukturno, komunalno opremanje drugih pogodnih lokacija, prvenstveno u zoni “Zagrablje” i duž magistralnog puta Cetinje-Podgorica;
- različite vrste podsticajnih mjera za dolazak investitora i stvaranje uslova za realizaciju više malih investicija;
- mjere i podsticaji za otvaranje novih radnih mjesta kod postojećih privrednih subjekata koji svoju djelatnost obavljaju na Cetinju;
- analiza uporednih iskustava i angažovanje dokazanih profesionalaca u cilju osmišljavanja novih projekata koji doprinose otvaranju radnih mjesta, tako da oni zadovolje sve uslove da se nađu u Programu razvoja Prijestonice, prvenstveno u oblasti turizma i poljoprivrede.
 
2. Da li vaša partija/izborna lista ima odgovor na pitanje koje se odnosi na stambenu i socijalnu politiku buduće lokalne uprave? Naime, kako biste predložili da se riješi problem stambene zavisnosti mladih, sa akcentom na mlade bračne parove i njihovu djecu?
 
- 19.10.2021 predstavili smo dio našeg Programa za Cetinje pod naslovom STANOVI I POSAO ZA MLADE, koji se odnosi upravo na ovu problematiku i koji je naišao na ogromnu podršku naših sugrađana.
 
Konkretno:
- Kroz izgradnju tzv. omladinskih stanova - stanova za mlade bračne parove do 35 godina obezbijedićemo mladim ljudima krov nad glavom, kao jedan od veoma važnih preduslova za stvaranje porodice i ostanak u svom gradu.
- Mladi bračni parovi moći će da dobiju stanove pod najpovoljnijim mogućim uslovima, po cijeni koja će iznositi najviše do 50% tržišne cijene i DODATNO procentualno subvencioniranje kredita od strane Prijestonice na prvo, drugo i svako naredno rođeno dijete. Ovim programom znatno ćemo olakšati život mladim ljudima na Cetinju, a bračni parovi sa većim brojem djece biće u prilici da stanove dobiju gotovo besplatno!

KAKO OBEZBIJEDITI NOVAC?
- Ovaj projekat realizovaćemo kroz dodeljivanje placeva, oslobađanje komunalija i izradu projektne dokumentacije, kao dijela učešća Prijestonice u ovom projektu, te kreditnu liniju sa rokom otplate od 10-20 godina u saradnji sa poslovnim bankama.
- Dodatni dio za subvencionoranje kredita korisnicima ovih stanova na prvo, drugo i svako naredno rođeno dijete obezbijedićemo kroz poseban fond za ovu namjenu, ali i sagledati mogućnosti da se kompletan projekat uvrsti u Program razvoja Prijestonice, za čiju realizaciju se obezbjeđuju sredstva u cjelokupnom iznosu shodno Zakonu o Prijestonici.
 
3. Po vašem mišljenju, koju vrstu mjera može preduzeti lokalna uprava kako bi doprinijela razvoju kvalitetnih uslova za obrazovanje, sistema informisanja i karijernog savjetovanja mladih, te prevenciji i smanjenju napuštanja škole i mobilnosti mladih u obrazovanju?
 
- Pitanja razvoja i poboljšanja uslova za obrazovanje, odnosno obrazovnog sistema generalno su u nadležnosti Vlade, odnosno resornog Ministarstva, ali svakako Prijestonica, u dijelu svojih nadležnosti, mora biti oslonac mladima, kroz značajno poboljšanje sistema informisanja, dostupnosti, otvorenosti organa lokalne samouprave za mlade ljude. Takođe, u skladu sa svojim mogućnostima, Prijestonica svakako treba da uzme učešća u poboljšanju uslova za obrazovanje na treitoriji našeg grada i mora biti mnogo angažovanija, naročito kada su u pitanju savjetovanja i konkretne, kontinuirane aktivnosti, kroz otvaranje posebne Kancelarije za mlade, kao posebne organizacione jedinice u novom sistemu lokalne uprave Cetinja.
 
4. Koji infrastrukturni razvojni projekti bi bili prioritet nove gradske vlasti, a u odnosu na potrebe mladih (igrališta, parkovi, biciklističke i pješačke staze, objekti za sport i rekreaciju i sl.)?
 
- Kada su u pitanju infrastrukturni projekti, u odnosu na potrebe mladih, pored izgradnje igrališta i nove sportske infrastrukture, od konkretnih projekata iz našeg Programa za Cetinje ovom prilikom posebno izdvjamo: projekat SANACIJA PARKOVA i projekat UREĐENJE STAZE DO ORLOVOG KRŠA.
 
- Višedecenijskom nebrigom lokalne uprave, jedni od najljepših parkova u Crnoj Gori, Njegošev park i park “13.JUL”, danas su u katastrofalnom stanju - potpuno ruinirani, bez adekvatnog mobilijara, bez ograda, neuređenog i zapuštenog zelenila, praktično neupotrebljivi. Za posljednjih 10 godina od sanacije parkova dobili smo svega par desetina metara ograde i krečenje tri kapije Njegoševog parka.

- U okviru veoma pažljivo, ozbiljno i temeljno pripremanog Programa Demokrata za Prijestonicu, kroz detaljnu analizu, konsultacije struke i nadogradnju starog projekta sanacije parkova, koji lokalna uprava nije bila sposobna da realizuje za cijelu deceniju, pripremili smo projekat sveobuhvatnog uređenja i komplenog opremanja oba cetinjska parka.

Za ovu priliku, u odnosu na potrebe mladih, iz planiranog sadržaja parkova, izdvajamo:
- NJEGOŠEV PARK: - sanacija i uređenje postojećeg teniskog terena; trim staza; slikarska radionica, gdje će biti angažovani studenti Fakulteta likovnih umjetnosti tokom turističke sezone.
- PARK “13 JUL”: novi teren za basket na lokaciji postojećeg; šahovsko polje; glorijet gdje će se održavati koncerti studenata Muzičke akademije; prostor koji će tokom ljeta biti mala pozorišna scena, a u zimskom periodu klizalište za najmlađe.
- UREĐENJE STAZE DO ORLOVOG KRŠA: U potpunosti ćemo urediti šetačku stazu od Cetinjskog manastira do Orlovog krša, uz postavljanje rasvjete na dijelu uspona od Vladičine bašte ka Orlovom kršu i postavljanje odgovarajućeg mobilijara.
- U dijelu Programa Demokrata za Prijestonicu koji se odnosi na SAOBRAĆAJNICE, planirana je izgradnja pješačkih i biciklističkih zona.
 
5. Raznovrsni kulturni sadržaji u gradu su ključni za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih. U slučaju da budete dio nove gradske uprave, koje konkretne mjere biste preduzeli u cilju podrške mladim kreatorima kulture i medijskih sadržaja, odnosno unapređenju uslova za razvoj kulturne djelatnosti u gradu (centar za kulturu, bioskop, javni prostori i sl.)?
 
- Bioskop je jedan od sadržaja koji odavno nedostaje Prijestonici i biće svakako u fokusu našeg interesovanja, jer to jeste potreba grada, postoje adekvatni prostori u vlasništvu Prijestonice za ovu namjenu i ovaj projekat je moguće realizovati u kratkom roku, uz ne velika ulaganja. Kada je u pitanju Centar za kulturu, to je još jedan od pažljivo pripremanih projekata u našem Programu za Cetinje, koji bi takođe mogao biti relizovan uz minimalna ulaganja, na zadovoljavajući način.
 
Konkretno:
- Uprkos brojnim obećanjima odlazeće lokalne vlasti, Cetinje i dalje nema Centar za kulturu. Osnovaćemo Centar za kulturu Prijestonice. Nakon preseljenja Muzičke akademije u novi Univerzitetski komleks fakulteta umjetnosti, preduzećemo sve neophodne radnje iz nadležnosti Prijestonice i predložiti da bivše englesko poslanstvo, kao veoma reprezentativan objekat, uz minimalna ulaganja, adaptiramo za ovu namjenu.
 
6. Koliko se mladih ljudi (od 18 do 30) nalazi na vašoj izbornoj listi i na koji način ste ih uključili u proces donošenja odluka unutar partije/izborne liste (učešće u osmišljavanju programa partije/izborne liste, izborne kampanje, predstavljanju programa i sl.)?
 
- Poznato je da su Demokrate politički subjekt mladih, da imamo najmlađeg predsjednika jedne lokalne Skupštine u Crnoj Gori, kao i najmlađeg predsjednika državne Skupštine u Evropi. Od osnivanja našeg političkog subjekta, pa tako i cetinjskih Demokrata, posebna pažnja posvećena je mladima. U Odboru cetinjskih Demokrata, gotovo polovina članova su iz reda mladih do 35 godina. Na našoj izbornoj listi za predstojeće lokalne izbore pod sloganom CRNOGORSKO, A SVJETSKO! CETINJE! nalazi se oko 25% mladih, a čak 30% mladih ispod 30 godina je na prvih 10 pozicija na izornoj listi.
 
- Mladi su direktno uključeni u proces donošenja odluka u našem političkom subjektu kroz rad u lokalnim odborima, svakako kroz Organizaciju mladih Demokrata, te naš Glavni odbor. Mladi, takođe, direktno učestvuju u kreiranju našeg Programa, a sve kampanje, od osnivanja Demokrata, sprovodimo samostalno, bez angažovanja skupih agencija, uz neizostavno učešće i snažnu podršku mladih, koji su jedan od nosećih stubova svih naših uspjeha.
 
7. Na koji način biste povećali procenat aktivnih mladih ljudi, odnosno broj mladih koji aktivno doprinose procesima donošenja odluka na lokalnom nivou (učešće na javnim raspravama, učešće u radu mjesnih zajednica, podrška radu omladinskih klubova i sl.)?
 
- Održavanjem individualnih i grupnih sastanake predstavnika Skupštine Prijestonice da organizacijama mladih u cilju bolje povezanosti i jačanja međusobne saradnje, kako bismo saslušali njihove probleme i u kontinuitetu bili upoznati sa svim njihovim aktivnostima - nije dobro i nije dovoljno samo jednom godišnje održati sastanak sa NVO generalno i to na kraju godine, radi formalnog zadovoljenja statutarne obaveze;

- U okviru normativnog dijela Programa rada Skupštine Prijestonice, zajedno sa predstavnicima NVO pristupićemo izradi predloga izmjena i dopuna postojećih i predloga novih odluka, u cilju kvalitetnijeg i preciznijeg definisanja uslova, načina i postupaka ostvarivanja partnerstva i saradnje NVO i Skupštine Prijestonice;

- Podsticanjem uključivanja mladih u rad mjesnih zajednica i u proces donošenja odluka, posredstvom njihovih predstavnika iz NVO sektora, kao članova Radnih grupa za izradu nacrta opštih akata, planova i programa koje donosi Skupština Prijestonice;

- Afirmisanjem neposrednog i direktnog učešća u radu sjednica Skupštine Prijestonice kroz institut "slobodna stolica", koji se uopšte ne koristi;

- Izdvajanjem mnogo više sredstava na godišnjem nivou za finansiranje projekata i programa NVO, pa samim tim i NVO koje se bave položajem, problemima i potrebama mladih.
 
 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.