slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Javni poziv nevladinim organizacijama da prijave zainteresovanost za učešće u radu Skupštine

on . Posted in Konkursi OGD

skupstina cetinje
Skupština Prijestonice Cetinje
objavila je Javni poziv za nevladine organizacije da prijave zainteresovanost za učešće u radu sjednicama Skupštine.
 
 
Nevladina organizacija, kako se navodi u pozivu, može da predloži predstavnika da učestvuje u radu sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje.
 
Uz prijavu o zainteresovanosti, nevladina organizacija dostavlja dokaze o ispunjavanju uslova, i to:
da je registrovana kod nadležnog organa državne uprave, najmanje godinu dana;
da ima sjedište na teritoriji Prijestonice;
uvjerenje nadležnog državnog organa da je NVO upisana u Registar nevladinih organizacija koje nije starije od šest mjeseci;
izjavu potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje organizacije da je organizacija realizovala jedan ili više projekata u Prijestonici, ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji u Prijestonici, ili realizovala najmanje dvije jednokratne aktivnosti od značaja za Prijestonicu, ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u Prijestonici, uz prateću dokumentaciju na osnovu kojih se utvrđuje ispunjenost ovih uslova;
kopiju Statuta organizacije;
da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za oblasti koje su u nadležnosti Skupštine Prijestonice.
 
Zainteresovane nevladine organizacije, kako se navodi u javnom pozivu, dužne su da prijavu za učešće u radu Skupštine Prijestonice Cetinje za 2020. godinu, sa potrebnom dokumentacijom, dostave do 11. februara 2020. godine Službi Skupštine (Ulica Bajova br.2).
NVO koja prijavu ne podnese do navedenog roka, istu može podnijeti najkasnije do 30. juna tekuće godine.
 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.