slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

O nama

on . Posted in Uncategorised

AKTIVNA ZONA copy
Aktivna zona je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja okuplja grupu kreativnih ljudi uvijek motivisanih za nove akcije. U oblasti delovanja Aktivne zone spadaju: građanski aktivizam i učešće građana u procesima donošenja odluka, zaštita životne sredine, ljudskih i manjinskih prava, prava životinja, podsticanje volonterizma kod mladih putem organizovanja različitih oblika neformalne edukacije, uključujući seminare, tribine, edukativne kurseve.

Aktivna zona pruža mogućnost mladim ljudima da kroz mrežu volontera rade za svoju zajednicu, čime im dajemo podršku u nastojanju da poboljšaju vještine koje su neophodne da bi postali aktivni i odgovorni građani/ke, odnosno nosioci pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama.
 
MISIJA organizacije:
Aktivna zona je nevladina organizacija koja se bavi afirmacijom građanskog aktivizma, uspostavljanjem stalne saradnje i partnerstava između svih aktera u zajednici u cilju izgradnje odgovornog društva.
 
VIZIJA organizacije:
Uređeno i odgovorno društvo ravnopravnih građana koji brinu o svom okruženju.
 

Ciljevi i djelatnosti organizacije se realizuju u okviru četiri programska okvira:

1. Program za dobru javnu upravu
1.1. Povećana otvorenost i transparentnost rada institucija i vladavina prava
- Realizacija aktivnosti u cilju evaluacije i praćenja rada institucija
- Organizovanje događaja koji imaju za cilj povezivanje institucija sa građanima
- Realizacija aktivnosti na promociji i afirmaciji vladavine prava
1.2. Poboljšan pravni okvir i okruženje za učešće građana i organizacija građanskog društva u procesima donošenja odluka
- Predlaganje sistemskih rješenja za poboljšanje procesa učešća građana u procesima donošenja odluka
- Realizacija aktivnosti u smjeru povećanja broja građana/ki koji koriste modele učešća u procesima donošenja odluka
1.3. Stvoreni preduslovi za veću odgovornost institucija i nosioca javnih funkcija
- Predlaganje i realizacija aktivnosti koje imaju za cilj da povećaju odgovornost institucija i nosioca javnih funkcija

2. Program za neformalnu edukaciju i informisanje
2.1. Informisani i edukovani građani o relevantnim temama za život u društvenoj zajednici
- Organizovanje predavanja/diskusija/radionica/obuka i drugih aktivnosti koje imaju za cilj promovisanje prava i obaveza građana prema ljudima, životinjama i svom okruženju, a na teme: ljudska prava (prava OSI, RE, LGBTIQ) i manjinska prava; rodna ravnopravnost; evropske integracije; prevencija zloupotrebe droga; zaštita životne sredine; prava životinja; održivi razvoj; očuvanje i razvoj kulture, mentalno zdravlje mladih, i druge oblasti od značaja za život u društvenoj zajednici

2.2. Unaprijeđeno neformalno obrazovanje, sa posebnim akcentom na mlade
- Organizovanje praktičnih i primjenjivih kurseva za mlade (strani jezici, klub čitalaca, primjenjive radionice usmjerene ka povećanju upošljivosti mladih i dr.)

3. Program za razvoj filantropije
3.1. Osnaženi i povezani društveni akteri kao nosioci pozitivnih promjena u zajednici
- Omogućavanje uslova za uvezivanje i uspostavljanje dobre komunikacije između različitih društvenih aktera, u cilju rješavanja zajedničkih problema u zajednici (kreiranje platformi za povezicanje i komunikaciju, organizovanje radionica za prikupljanje sredstava za sve društvene aktere i dr.)
3.2. Poboljšan pravni okvir i okruženje za razvoj filantropije u društvu
- Predlaganje izmjena i dopuna pravnog okvira za dobrovoljno davalaštvo
- Kreiranje standarda u prikupljanju sredstava za dobrobit zajednice
- Promovisanje i afirmacija društveno-odgovornog poslovanja među privrednicima
- Organizovanje informativnih kampanja o dobrovoljnom davalaštvu i solidarnosti
- Realizacija donatorskih kampanja usmjerenih ka rješavanju problema u zajednici

4. Program za afirmaciju građanskog aktivizma
4.1. Povećana svijest građana o važnosti i potrebi za aktivnim učešćem u društvenim procesima
- Realizacija informativnih kampanja u cilju povećanja broja građana koji aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou
- Pružanje podrške omladinskom aktivizmu, kroz brigu o djeci i mladima
- Organizovanje diskusija/radionica/obuka na teme u vezi sa afirmacijom omladinskog aktivizma, razvoja kritičke misli, morala i etike kod mladih
4.2. Poboljšano okruženje i podrška radu i razvoju organizacija građanskog društva
- Realizacija aktivnosti u cilju formiranja, osnaživanja i jačanja organizacija građanskog društva
- Učešće u kreiranju kvalitetnijeg okruženja za rad i razvoj organizacija građanskog društva
4.3. Poboljšano okruženje za razvoj volonterizma
- Iniciranje i organizovanje volonterskih akcija
- Kreiranje povoljnog okruženja za razvoj i jačanje kapaciteta volonterskih grupa i organizacija
- Kreiranje i održavanje baze volontera/ki, kao i povezivanje volontera/ki sa organizacijama građanskog društva

Pratite naš rad putem sljedećih društvenih mreža:
Facebook >>> https://www.facebook.com/AktivnaZona
Twitter >>> https://twitter.com/AktivnaZona
Instagram >>> https://instagram.com/aktivna.zona/
Google >>> https://plus.google.com/u/0/+Aktivnazona/posts
ISSUU >>> http://issuu.com/aktivnazona
 
Materijal za medije (obavještenja za javnost), kao i PRESS CLIPPING, pronađite u rubrici: MEDIA CENTAR na sljedećem linku.
 
Saradnju u dosadašnjem radu smo uspostavili sa sljedećim institucijama i organizacijama:
Skupština Prijestonice Cetinje
NVO ''My way – Moj put'' Cetinje
Udruženje paraplegičara Cetinja
NVO ''Džonatan Livingston'' Cetinje
Privredni klub Cetinja
MAPSS – Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka Podgorica
Centar za razvoj nevladinih organizacija - Podgorica
Centar za građansko obrazovanje - Podgorica
Centar za demokratsku tranziciju CDT - Podgorica
COSMO - Podgorica
Kvir Montenegro - Podgorica
Spektra - Podgorica
 
DONATORI:
Evropska unija
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Ministarstvo sporta i mladih
Fond za aktivno građanstvo
Beogradska otvorena škola
Pojedinci i kompanije
 
GODŠINJI IZVJEŠTAJI O RADU:
Godišnji izvještaj o radu za 2013. godinu pronađite na sljedećem linku.
Godišnji izvještaj o radu za 2014. godinu pronađite na sljedećem linku.
Godišnji izvještaj o radu za 2015. godinu pronađite na sljedećem linku.
Godišnji izvještaj o radu za 2017. godinu pronađite na sljedećem linku.
Godišnji izvještaj o radu za 2018. godinu pronađite na sljedećem linku.
 
ČLANSTVO U ASOCIJACIJAMA:
Aktivna zona je članica Koalicije NVO ''Saradnjom do cilja'' od 2013.godine.
Takođe, naša organizacija je i članica Asocijacije NVO ,,Naša uprava'' od 2016. godine.
Aktivna zona je i članica Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou K.U.M. od 2018. godine.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.