slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Od škole do posla: Aktivna zona predstavila Preporuke za zapošljavanje mladih u Prijestonici Cetinje

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

UNICEF završna aktivnost Aktivna zona
(Cetinje, 08.04.2022. godine) Aktivna zona je tokom prethodna četiri mjeseca (decembar 2021 - april 2022), a u okviru programa ,,Od škole do posla’’, uz finansijsku podršku predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, realizovala aktivnosti usmjerene ka stvaranju boljih uslova za veći procenat zaposlenosti mladih u prijestonici Cetinje.

Jedan od ključnih problema sa kojima se suočavaju mladi u Crnoj Gori, ali i u Cetinju, jeste visok stepen nezaposlenosti. Aktivna zona već nekoliko godina sprovodi aktivne mjere u cilju mapiranja i rješavanja problema u oblasti njihovog zapošljavanja, te ovaj program predstavlja dodatni napor
organizacije koji ima za cilj da ih pripremi za različita radna angažovanja.

U okviru programa smo sproveli i istraživanje o tome šta mladi misle o prilikama i preprekama u procesu zapošljavanja, a istražili smo i dostupne javne politike lokalne uprave u ovoj oblasti.

Cilj nam je bio da pripremimo ključne preporuke za kreiranje boljih uslova za zaposlenje mladih. Sastavni dio ovog programa su predstavljale i obuke u okviru tri modula, gdje su srednjoškolci/ke imali priliku da steknu osnovna znanja i vještine potrebne za zaposlenje.

Organizovane obuke za mlade u okviru tri modula: Obuke za mlade u okviru tri modula podrazumijevale su karijerno savjetovanje, sticanje vještina za pokretanje sopstvenog biznisa, te učenje kroz praktičan rad u cetinjskim kompanijama. Prvi modul je podrazumijevao organizaciju trodnevne obuke, gdje je 25 učesnika/ca, učenika/ca trećeg i četvrtog razreda cetinjskih srednjih škola, steklo ključne vještine potrebne za zapošljavanje. Tokom tri dana obuke, mladi su naučili šta je to poslovna komunikacija, kako napisati CV i motivaciono pismo i kako se pripremiti za razgovor za posao. Poseban akcenat je bio stavljen na prepoznavanje interesovanja mladih i usmjeravanje na nastavak obrazovnog usavršavanja. U okviru drugog modula, 25 mladih iz trećeg i četvrtog razreda srednjih škola sa Cetinja imalo je priliku da učestvuje na dvodnevnim radionicama usmjerenim ka omladinskom preduzetništvu. Jedan od predavača je bio Uroš Bulatović iz Unije mladih preduzetnika Crne Gore, koji je predstavio ključne ciljeve i vrijednosti Unije, kao i usluge i servise koje to udruženje nudi mladim preduzetnicima. Dodatno, kroz interaktivne radionice, mladi su razgovarali o definiciji preduzetništva, preduzetničkom putu, inovativnim biznis idejama, izazovima, konkurenciji, finansijskim uslovima, a predstavljene su i najuspješnije preduzetničke inicijative mladih iz Crne Gore i svijeta. Mladi su na radionicama vježbali kako da osmisle biznis ideju i kreiraju ključne
stavke za biznis planove, a predstavljeni su i mogući izvori finansiranja njihovih biznis ideja u okviru različitih fondova: Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Investiciono-razvojni fond i dr. Treći modul se odnosio na učenje kroz praktičan rad. Mladi su prilikom realizacije ovog modula posjetili uspješne privrednike sa Cetinja, te sa njima razgovarali o ključnim prilikama i preprekama za razvoj uspješnog biznisa na Cetinju: DOO MATEJ (preduzeće za reciklažu sekundarnih sirovina); DOO MARTEX (preduzeće za preradu mesa); DOO SVIJET FLORE (prodavnica zdrave hrane); Frizerski salon ĐURO (frizerski i kozmetički salon), te DOO KUSOVAC COMMERCE (pizzerija/restoran).
 
Sprovedeno istražvanje u okviru fokus grupa i online konsultacije sa mladima: U okviru programa su organizovane i konsultacije sa mladima u okviru različitih fokus grupa mladih: učenika srednjih škola na Cetinju (3), mladih osoba sa invaliditetom (1), mladih iz RE populacije (1) *online,  mladih preduzetnika (1) *online. Fokus grupe su sprovođene tokom februara mjeseca 2022. godine na Cetinju u prostorijama Omladinskog centra Cetinje. Fokus grupe su brojale 5 do 6 članova i facilitatorku. Pitanja za fokus grupe su usmjerena na razumijevanje toga kako mladi iz različitih grupa vide svoju karijeru, gdje sebi postavljaju ciljeve; šta rade sada po pitanju toga kao i u čemu vide prepreku i kakvim se mogućnostima nadaju na tom putu ka ostvarenju cilja. Sve u cilju razumijevanja načina na koje bi lokalna uprava mogla pomoći u stvaranju mogućnosti za bolje zapošljavanje mladih.
 
Ključne preporuke koje mogu posješiti prilike za zapošljavanje mladih u Prijestonici Cetinje smo podijelili u pet ključnih oblasti, a pripremili smo čak 23 preporuke:
 
1. Podrška mentalnom zdravlju mladih u lokalnoj zajednici: Destigmatizacija školskog psihologa, kroz razne aktivnosti u školama i u gradu; Organizacija radionica, veća psihološka podrška u školama, više edukacija o mentalnom zdravlju.

2. Podrška formalnom obrazovanju mladih u lokalnoj zajednici: Obezbjeđivanje stipendija za školovanje u specijalizovanim oblastima i u skladu sa potrebama lokalne zajednice; Unapređenje obuka nastavnog kadra i obrazovnih radnika, te veća involviranost škole kroz konkretne aktivnosti u informisanju i karijernoj podršci mladima;
 
3. Podrška neformalnom obrazovanju mladih u lokalnoj zajednici: Obezbeđivanje prostora koji će služiti mladima za radionice, uz redovno organizovanje programa namijenjenih mladima, sa posebnim akcentom na marginalizovane grupe mladih (mlade OSI, mladi iz RE populacije, mladi LGBTIQ+ i dr.); Kvalitetan sistem informisanja mladih o aktivnostima iz domena neformalnog obrazovanja u gradu, kroz školu i profesore, tako da informacije budu dostupne svima, a ne pojedincima; Organizovanje neformalnog obrazovanja iz domena poslovnih vještina (preduzetništvo, pregovaranje...); Organizovanje neformalnog obrazovanja za OSI (engleski i slično) kao i obuke lokalnog stanovništva i stručnjaka u gradu o OSI;  Predstaviti mladima programe zapošljavanja koje nudi Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Investicionorazvojni fond, kao i druge institucije, prije svega
Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvjete, te Ministarstvo poljoprivrede i dr.

4. Podrška karijernom razvoju mladih: Formiranje Centra za informisanje mladih, u kojem će moći da se dobiju informacije o stipendijama, opcijama
za dalje školovanje, karijerno savjetovanje i podrška, radionice na tu temu, karijerni testovi, sistemska stručna karijerna podrška, profesionalna podrška; Analizirati potrebe lokalnih kompanija i preduzetnika, te u skladu sa tim precizirati listu najpotrebnijih radnih znanja i vještina, zbog usmjeravanja mladih  na potrebe postojećih privrednih struktura; Omogućavanje praksi za mlade dizajnere i umjetnike u gradu; posredovanje i podsticanje zapošljavanja  mladih dizajnera na projektima u gradu i kod lokalnih poslodavaca, te osmišljavanje aktivnosti kojima će se mladi dizajneri uključivati u život grada i  dobijati iskustvo zauzvrat; Formiranje Udruženja dizajnera grada i uspostavljanje saradnje udruženja i lokalne zajednice, kroz projekte kojima bi  udruženje pomagalo (izrada logotipa npr.), a umjetnici jačali svoj portfolio; Dodatne mašine u kopirnici Udruženja paraplegičara kojima bi se stvorili uslovi za dodatna radna mjesta za mlade OSI;. Otvaranje Kancelarije u okviru Prijestonice (radnog mjesta - Info centra, koji bi se bavio informisanjem OSI o pravim i mogućnostima, širenjem svijesti o OSI u gradu i organizovanjem i koordiniranjem aktivnosti kojima se podiže svijest i daje mjesto OSI u životu  grada); Informisanje, obučavanje i praćenje državnih službenika u odnosu na potrebe mladih OSI; Lokalna samouprava bi mogla da podstiče firme da  uključe mlade u svoj rad (organizacija obuka za mlade u uspješnim cetinjskim firmama, kako bi mladi stekli znanja i vještine za rad); Redovno objavljivati konkurse za mlade, u različitim oblastima (osmisliti turistički proizvod, brend Cetinja, turističku ponudu i dr.), kako bi se podsticao istraživački duh i  inovativnost mladih; Uvezivanje obrazovnog sektora i realnog sektora, kako bi se doprinijelo razmjeni iskustava (organizacija gostovanja uspješnih  poslodavaca u školi, organizacija radionica, druženja; Veće angažovanje Prijestonice da se tursitička ponuda grada obogati, kao i da se razvijaju vještine i mogućnosti za buduće turističke djelatnike: otvaranje hotela, simulacije turističkih događaja, projekti unutar zajednice, udruživanje sa muzejima,  vrtićima, osmišljavanje nove ponude.

5. Podrška razvoju biznis ideja mladih: Obezbjeđivanje finansijske podrške od strane Prijestonice za biznis za mlade – „Fond za zapošljavanje
mladih“, „Fond za biznis ideje mladih“; Proaktivnija uloga Biznis centra / inkubatora za preduzetničke ideje mladih; Jačanje kompetencija i kapaciteta (zvanja, vještine, informisanost) službenika i službi koji rade kao podrška razvoju preduzetništva, posebno u domenu saradnje i potreba mladih.
 
Preporuke možete pregledati na sljedećem LINKU.
 
 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.