slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Aktivna zona podnijela inicijativu za formiranje Fonda za zapošljavanje mladih sa Cetinja

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

Fond za zapošljavanje mladih1
(Cetinje, 06.08.2021) Problem nezaposlenosti mladih (18-30) je jedan od većih problema sa kojima se susrijeće društvena zajednica u našem gradu, ali i državi. Ovaj problem sa sobom nosi negativne ekonomske, društvene i političke implikacije, koje utiču na cjelokupno društvo
 
Stopa nezaposlenosti mladih u Crnoj Gori je izuzeto visoka u svim starosnim dobima i obrazovnim grupama mladih, što ih čini izuzetno ugroženom društvenom grupom. Upravo je to jedan od ključnih razloga, pored obrazovanja, zbog kojeg sve veći broj mladih ljudi napušta ili planira da napusti Crnu Goru.
 
Aktivna zona je u okviru javne rasprave o sadržaju godišnjeg Plana razvoja grada za 2022. godinu, podnijela inicijativu za formiranje ,,Fonda za zapošljavanje mladih'' Sekretarijatu za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje. U skladu sa tekstom Zakona o prijestonici, kojim se predviđa finansijska podrška našem gradu sa posebnim akcentom na finansiranje projekata koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta, pomenutom sekretarijatu smo predložili da se upravo ova inicijativa nađe među prioritetnim projektima novog godišnjeg plana.
 
Inicijativa podrazumijeva formiranje Fonda za zapošljavanje mladih u okviru organizacione strukture lokalne uprave, kao dio sekretarijata nadležnog za pitanja ekonomskog razvoja grada ili na drugi adekvatan način. To bi podrazumijevalo otvaranje zasebne kancelarije sa Komisijom koja bi bila zadužena za odlučivanje po zahtjevima ili konkursima Fonda koji bi bili objavljeni sa tri ključna cilja: pružiti direktnu podršku samozapošljavanju mladih sa Cetinja (pružanje prilike za kandidovanje biznis ideja mladih za jednokratnu bespovratnu finansijsku podršku u iznosu od po 10.000 eura po projektu. Tokom godine, na ovaj način bi moglo biti podržano od pet do deset biznis ideja mladih); obezbijediti podršku poslodavcima za otvaranje novih radnih mjesta namijenjenih mladima sa Cetinja (putem ovog cilja bi se omogućila podrška postojećim poslodavcima da unaprijede ili stvore nova radna mjesta za mlade. Ova podrška Fonda bi se odnosila na pružanje finansijske podrške za nabavku dodatne opreme za unapređenje rada različitih preduzeća, pod uslovom da zaposle određeni broj mladih osoba); stvoriti uslove za otvaranje radnih mjesta namijenjenih mladima iz ranjivih grupa - mladi OSI, žene, manjinske grupe i sl. (ovaj cilj podrazumijeva pružanje podrške novim ili postojećim poslodavcima u cilju kreiranja radnih mjesta namijenjenih mladima iz ranjivih grupa. Ova podrška može podrazumijevati i podršku u smislu refundacije dijela ili cjelokupnog troška zarade, poreza i doprinosa ili unapređenje radnog okruženja za nesmetan rad mladih iz ranjivih grupa).
 
Dodatno, ovaj Fond može da u saradnji sa Centrom za lokalni ekonomski razvoj i EU fondove pruža edukativnu i mentorsku podršku mladima u pokretanju sopstvenih biznisa, putem organizovanja informativnih sesija, pružanjem podrške u razvoju kapaciteta mladih u različitim deficitarnim oblastima kada je riječ o tržištu rada, a može poslužiti i kao ,,info tačka'' za nezaposlene mlade ljude. Naime, Fond bi mogao da pruži mladima konkretne informacije o programima zapošljavanja mladih u okviru Zavoda za zapošljavanje, Investiciono-razvojnog fonda, resornih Ministarstava i dr.
 
Kako bi se došlo do ključnih informacija o stvarnom stanju na tržištu rada (ponuda i tražnja), Fond može u saradnji sa različitim društvenim akterima (obrazovne institucije, NVO, mjesne zajednice i sl.) da sprovodi i istraživanja, te da putem analize pruži adekvatne preporuke za rješavanje problema nezaposlenosti mladih.
 
Kada je riječ o finansijskim uslovima za funkcionisanje Fonda, početni budžet Fonda može da iznosi do 150.000,00 eura na godišnjem nivou, kako bi se omogućila što hitnija podrška mladima u kriznom periodu, uzeći u obzir pandemiju virusa korona i posljedice koje će se tek manifestovati na tržištu rada. Fond, pored sredstava dobijenih na osnovu primjene Zakona o prijestonici, može obezbijediti sredstva iz drugih izvora, kao što su institucije Evropske unije, kompanije, banke i sl.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.