slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 5

Otvoreno o korupciji: Predstavljena analiza rezultata istraživanja

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

analiza rezultata
Aktivna zona je tokom novembra 2016. godine sporovela istraživanje o poznavanju korupcije kao štetne društvene pojave.
 
Istraživanje je sporovedeno u okviru projekta ,,Otvoreno o korupciji'' čiji se glavni cilj se odnosi na povećanje informisanosti građana Cetinja o pojavi korupcije u društvu i načinima njenog sprečavanja.
 
Istraživanje je imalo za cilj da istraži informisanost građana o pojmu, oblicima i načinima sprječavanja koruptivnih radnji. Građani su imali priliku da ocijene nivo korupcije kod različitih institucija, kao i profesija. Takođe građane smo pitali i ko je odgovoran za stanje korupcije u gradu i ko može najviše doprinijeti borbi protiv te pojave. U okviru istraživanja je ispitano 200 građana Cetinja, starijih od 18 godina, a vodilo se računa o zastupljenosti starosnih grupa, obrazovanja, statusa i drugih kriterijuma kako bismo dobili mjerljive i kvalitetne rezultate.  

REZULTATI ISTRAŽIVANJA:
 Najveći broj ispitanika je korupciju definisao kao: davanje mita (75,9%), zloupotreba položaja u javnom sektoru (50,6%), te kršenje zakona (33,3%). Građani su mišljenja da je korupcija iznuda novca od strane nekog ko radi u državnom sektoru, kao i trgovina uticajem koju pojedinac ima (19,5%).   
 
Građani su ocjenama od (1)– nema puno do (5)-ima puno ocjenjivali gdje je i u kojoj mjeri prisutna korupcija, pa su najveću ocjenu (5) dobili Bolnica, Dom zdravlja kao i policijska uprava. Takođe političke partije koje su na vlasti, zatim inspekcijske službe, zaposleni u lokalnoj upravi i direktori preduzeća čiji je osnivač/upravljač lokalna uprava, su funcije koje su ocijenjene sa ocjenom (5).
       
Najmanje korupcije, po mišeljenju građana, ima u vrtićima i nevladinim organizacijama. Ispitanici su stava da korupcije ima malo i u sportskim klubovima, kulturnim institucijama i kod preduzetnika.  
 
Gradonačelnik, predsjednik Skupštine, odbornici, sudije i tužioci, kao i predstavnici političkih partija koje su u opoziciji su, u prosjeku, najviše puta ocijenjeni ocjenom (3).  Ispitanici, u najvećoj mjeri, date odgovore zasnivaju na osnovu razgovora sa rodbinom i prijateljima koji su imali iskustvo sa korupcijom (50%), na osnovu odnosa lokalne uprave prema korupciji (44,2%), dok je (37,2%) taj sud dalo na osnovu informacija iz medija. Njih (36%) odgovor temelji na osnovu nesklada koji su primijetili između malih zarada lokalnih službenika i njihovog životnog standarda. Čak (33,7%) ispitanih svoje ocjene temelji na ličnom iskustvu jer im je neko ponudio novac, poklon i uslugu.   
 
Najveću odgovornost za stanje korupcije na Cetinju imaju, prema mišljenju građana, lokalna vlast (73,3%), državna vlast (66,3%), ali i sami građani (44,2%). U nešto manjem procentu odgovornost snose i gradonačelnik (34,9%), lokalna uprava (29,1%), sudstvo i tužilštvo, sa 25,6% i 18,6 %. Ispitanici su na osnovu odgovora na prethodno pitanje slično odgovorili i kada je u pitanju doprinos borbi protiv korupcije, pa najviše doprinosa može dati lokalna vlast (59,3%) i državna vlast (54,7%).   Građani smatraju da i oni sami mogu doprinijeti borbi protiv korupcije (51,2%), a velika očekivanja imaju i od nevladinih orgnizacija (41,9%), što je u skladu sa stanjem na nacionalnom nivou gdje većina građana pojavu korupcije rađe prijavljuje NVO sektoru nego nadležnim institucijama.  
       
Kada su u pitanju profesije, istraživanje je pokazalo da je korupcija najprisutnija kod ljekara (68,2%) i  policajaca (67,1%). Kod službenika lokalne uprave taj procenat je znatno manji i i znosi (31,8%), kod advokata (27,1%)  i sudija (24,7%).  Odustvo stroge unutrašnje kontrole u lokalnim i nacionalnim institucijama (55,8%) najvažniji je činilac koji izaziva korupciju na Cetinju. Slijedi nepoštovanje službene dužnosti i lični interesi (45,3%) i želja onih koji su na vlasti da se brzo obogate, te moralna kriza (31,4%).  Najviše građana na Cetinju je mišljenja da će korupcije uvijek biti, ali da može biti svedena na određenu mjeru (41,4%). Takođe veliki procenat građana (27, 6%) smatra da korupcija na Cetinju može biti značajno smanjena.  
 
Kada smo građane pitali da sebe zamisle kao službenika sa malom platom kojem se obrati neko ko mu nudi novac, poklon ili uslugu da bi riješio njegov/njen problem, većina građana je odgovorila da ne bi prihvatili takvu ponudu, jer ne odobravaju takvo djelovanje (40,7%), a (30,2%)  ispitanika ne bi prihvatilo ponudu ako rješenje problema podrazumijeva kršenje zakona. U veoma malom procentu bi građani prihvatili takvu ponudu zato što „to svi rade“ (4,7%).  U slučaju da se građani nađu u poziciji da im neko zatraži novac kako bi riječili neki svoj problem u velikom procentu ne bi dali novac, ukoliko postoji drugi način da se problem riješi (58,8%). Čak (22,4%) građana ni u kom slučaju ne bi prihvatili takvu ponudu.
 
* Projekat „Otvoreno o korupciji“ realizuje NVO Aktivna zona, a podržan je kroz program “Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa NVO “Bonum” iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Podgorice, a finansira ga Evropska unija.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.